عضو شوید!

 
 

درباره TMS بيشتر بدانيم

در گفتگو با مھر عنوان شد؛ آمار بیماران قلبی و عروقی در ایران بھ روز نیست رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران با اشاره بھ کاھش سن ابتلا بھ بیماریھای قلبی و عروقی، از عدم توجھ جامعھ نسبت بھ این وضعیت، انتقاد کرد. دکتر رضا قلمقاش در گفتگو با خبرنگار مھر، از نحوه زندگی مردم بھ عنوان مھم ترین عامل تشدید بیماریھای قلبی و عروقی در کشور، نام برد. وی ھمچنین از بھ روز نبودن آمار مربوط بھ تعداد بیماران قلبی و عروقی در ایران خبر داد و افزود: متاسفانھ نمی توان بھ آمارھایی کھ ارائھ می شود، استناد کرد. رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران در عین حال از سیگار، کم تحرکی، چربی و چاقی و ھمچنین استرس، بعنوان عوامل تشدید بیماریھای قلبی و عروقی نام برد و تصریح کرد: فرھنگ توجھ بھ بیماریھا و نگرانی ھایی کھ از جھت افزایش آنھا وجود دارد، در جامعھ نھادینھ نشده است. قلمقاش، پیشگیری را مورد توجھ قرار داد و گفت: متاسفانھ در بحث پیشگیری از ابتلا بھ بیماریھا نیز ضعیف ھستیم و ھمواره منتظر می مانیم تا بیمار شویم و بعد بھ فکر درمان می افتیم. رئیس انجمن توانبخشی قلب و عروق و تنفس ایران نسبت بھ بالا رفتن سھم 50 درصدی ابتلا بھ بیماریھای قلبی در کشور ھشدار داد و افزود: متاسفانھ ادامھ چنین روندی، باعث خواھد شد کھ بزودی با بحران کاھش سن بیماران قلبی مواجھ شویم. ١٣٨۶/٠۵/٢٧ , تاریخ انتشار، تھران: ١٣:١٩ امانت داري و اخلاق مداري .استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع " خبرگزاري مھر " مجاز است © 2003-2008 Mehr News Agency

 

 

 

 

پرسش و پاسخ

صفحه اصلی

درباره ما

TMS چیست؟

تجربه‌هاي موفق

افسردگی

ارتباط با ما

فرآیند درمان

All right reseved by rtms.ir :: 2012

Designed & developed by MsWebGroup.com